Danh mục
IdLoại văn bảnTên
3 Nghị quyết Mẫu 1 - Nghị quyết (cá biệt)
17 Quyết định Mẫu 2 - Quyết định (cá biệt) quy định trực tiếp
18 Quyết định Mẫu 3 - Quyết định (cá biệt) quy định gián tiếp
20 Văn bản pháp quy Mẫu 4 - VB ban hành kèm theo quyết định
19 Văn bản pháp quy Mẫu 5 - Văn bản có tên loại
16 Văn bản pháp quy Mẫu 6 - Công văn
21 Văn bản pháp quy Mẫu 7 - Giấy mời
23 Văn bản pháp quy Mẫu 8 - Giấy giới thiệu
22 Văn bản pháp quy Mẫu 9 - Biên bản